Tematy prac licencjackich 2010/2011 i 2011/1012 Drukuj

Proponowane tematy prac licencjackich

Rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012


Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kucharski

1. Wyznaczanie stabilnych konformacji wybranych cząsteczek.
2. Wyznaczanie optymalnej geometrii cząsteczek organicznych w stanie podstawowym.
3. Energie wzbudzeń elektronowych cząsteczek zawierających wiązania wielokrotne.
4. Własności elektryczne małych molekuł w stanach wzbudzonych.
5. Poszukiwanie wzbudzonych stanów dysocjatywnych.
6. Precyzyjne wyznaczanie energii wzbudzeń w jonach dodatnich molekuł występujących w przestrzeni międzygwiezdnej.


Promotor: dr hab. prof. UŚ Maria Jaworska
7. Fotochemia związków organicznych. Widma elektronowe filtrów UV.
8. Struktura i reaktywność kompleksów rutenu i żelaza z CO i NO o znaczeniu w biologii i medycynie.
9. Fotochemia związków organicznych. Widma elektronowe związków właściwościach fotochromowych.
10. Podwójne powinowactwo elektronowe w obliczeniach energii wzbudzeń dla atomów i molekuł.


Promotor: dr hab. prof. UŚ Monika Musiał 
11. Wyznaczanie powinowactwa elektronowego związków organicznych zawierających heteroatomy.
12. Wyznaczanie potencjałów jonizacji cząsteczek.
13. Krzywe energii potencjalnej dla cząsteczek dwuatomowych w różnych stanach elektronowych.
14. Optymalizacja geometrii cząsteczek w stanach zjonizowanych.
15. Podwójny potencjał jonizacji w obliczeniach energii wzbudzeń dla atomów i molekuł.
16. Podwójne powinowactwo elektronowe w obliczeniach energii wzbudzeń dla atomów i molekuł.


Promotor: dr Tadeusz Pluta
17. Wyznaczanie stałych przesunięcia chemicznego NMR związków organicznych.
18. Nieliniowe własności optyczne i elektryczne związków organicznych.


Promotor: dr Joachim Włodarz
19. Oprogramowanie typu open source dla potrzeb chemii obliczeniowej.


Uwaga! W ramach każdego tematu istnieje możliwość realizacji od jednej do czterech prac licencjackich.